Resources

Mình tên là Hưng, thành viên mới của VNPN, mình đang làm về mảng Data Analysis, và đã học hỏi được rất nhiều sau khi xem những chia sẻ của anh Nam Nguyen, Cuong Nguyen, và Hanh Pham trong VNPN video về Data Science Roadmap https://vnpn.co/webinar/5ae5e9be17d462121e6566e0. Một lần nữa cảm ơn các anh chị VNPN đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu. Em cũng trong ngành và may mắn được rất nhiều anh chị đi trước giúp đỡ nên mạng phép viết vào dòng cho các bạn đang muốn vào nghề. Ngoài những việc như tự học SQL, Python, Tableau, và take on challenges on Kaggle, mình có 3 thêm gợi ý muốn chia sẻ với các bạn nào đang nộp internship/full-time về data hay chung chung nói chung để làm resume của mình stand-out.

1/ Đối với những dự án làm ở trường lớp, công ty, hay đơn giản là thích thì làm, nếu được các bạn nên post lên LinkedIn, Medium, hay share code trên GitHub rồi hyperlink lên thẳng resume. Ví dụ như resume mình ở đây. Lúc trước mình muốn làm side projects để lấy thêm kinh nghiệm về Python và data analysis, nên xin trường cho tự làm một dự án về sentimental analysis of social interactions in my school’s Twitter and Facebook pages. Nghe rất phức tạp nhưng nếu chịu khó research Google, StackOverFlow và Medium sẽ có những dự án tương tự, mình chỉ cần xem người ta làm thế nào rồi chỉnh sửa code một chút thôi. Sau đó mình thấy cũng chưa ai làm về cái này nên đăng một vài bài về dự án của mình lên LinkedIn và Medium, rồi hyperlink vô resume. Nhờ cái link này mà chị sếp (bây giờ là mentor luôn) khi duyệt application đã vào đọc và mình được phỏng vấn (sau được nhận vô làm). Sau này chị có nói với mình, và cũng coi như confirm những gì các anh chị ở trên nói về tầm quan trọng của side projects, đó là nếu sét về học vấn thì ai cũng bằng bằng nhau, và những người sr. manager như chị nhìn là biết đứa nào nổ/điêu trên resume. Chị chia sẻ nếu muốn mình nổi bật khi apply thì cần connections, side projects (dự án như trên), và cách mình promote bản thân (viết về dự án trên mạng xã hội rồi attach vô resume luôn, nếu HR hoặc managers có interested thì click thẳng vô link, lên LinkedIn của mình ngồi đọc 5 phút, thấy cái mặt mộc profile picture và real work của mình, thay vì chỉ scan resume 10 giây rồi thank you, next).

2/ Biết là side project quan trọng, nhưng mà làm sao để kiếm side project? Cái dự án thứ nhất mình kiếm trên trang Career page của trường, unpaid internships/volunteer chơi hết (kệ, mai mốt làm có tiền nhìn lại cười mãn nguyện hihi). Cơ bản là có ông thầy nói bây giờ phụ huynh học sinh người ta post reviews rồi hashtag trường mình các kiểu trên Facebook và Twitter, em nghiên cứu xem có cách nào xài Python để extract hết những cái posts này để thầy nghiên cứu không. Mình không biết làm nhưng thần thái phải có nên said yes rồi tự về hỏi thầy Google, một cái project rất đơn giản nếu ai trong nghề thì 1 ngày là xong, nhưng mình làm hết 3 tháng, học được nhiều, đau khổ vì mình không biết làm cũng nhiều, nên thôi làm xong mừng quá khoe luôn trên LinkedIn và Medium để ai có nhu cầu tham khảo thì chỉ cần copy code. Nói chung, bạn kiếm trong trường, nếu trong trường không có, lên Kaggle (cho data people). Chị sếp thấy cái link này trong resume của mình, nên đọc, project này mình làm te tua không đâu vào đâu, nhưng chị appreciated the hustle, thế là sau 4 năm đại học mình có việc. Nếu trường các bạn không tuyển vị trí như của mình, thì cứ tự làm thôi, code trên mạng đầy, có thể vào LinkedIn của mình làm khảo, làm y chang rồi đưa cho trường, trường không cần thì thôi lêu lêu bo xì về đăng lên LinkedIn và Side Project section trên resume của mình. Kaggle thì cũng tương tự, mỗi project sẽ có một section mà mọi người ai giải ra rồi thì đăng lên, mình copy về tự nghiên cứu, xong khoe thiên hạ.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Watermelon

Watermelon

More from Medium

Big Business Support Interviews

flywheel review for WordPress 2022

HOW TO MANIFEST WHAT YOU WANT?

Resources used for Higher Education Transparency Project